Plotëso fushat e mëposhtme për të gjeneruar kuponin
Duke plotësuar fushat e mësiperme, ju keni rënë dakord që të dhënat tuaja të përdoren, për qëllim informimi.
Të dhënat e mësipërme klasifikohen si të dhëna personale referuar në ligjin nr.9887, dt.10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale".